en1090belgelendirme logo 80  EN ISO 3834 80  EN 1090 2018

  • İlker Ergün tarafından yazıldı.
  • Kategori: Standart Maddeleri
  • Gösterim: 5281

EN 1090-2 Standart Maddeleri

1 Scope 1 Kapsam
2 Normative references 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
2.1 General 2.1 Genel
2.2 Constituent products 2.2 Mamüller
2.2.1 Steels 2.2.1 Çelikler
2.2.2 Steel castings 2.2.2 Çelik dökümler
2.2.3 Welding consumables 2.2.3 Kaynak sarf malzemeleri
2.2.4 Mechanical fasteners 2.2.4 Mekanik bağlama elemanları
2.2.5 High strength cables 2.2.5 Yüksek mukavemetli halatlar
2.2.6 Structural bearings 2.2.6 Mesnetler
2.3 Preparation 2.3 Hazırlama
2.4 Welding 2.4 Kaynak
2.5 Testing 2.5 Deneyler
2.6 Erection 2.6 İnşaat
2.7 Corrosion protection 2.7 Korozyondan korunma
2.8 Tolerances 2.8 Toleranslar
2.9 Miscellaneous 2.9 Muhtelif
3 Terms and definitions 3 Terimler ve tarifleri
3.1 Construction Works 3.1 İnşaat işleri
3.2 Works 3.2 Çelik yapı işleri
3.3 structural steelwork 3.3 Yapının çelik kısımları
3.4 Constructor 3.4 Yüklenici
3.5 Structure 3.5 Yapı
3.6 Manufacturing 3.6 İmalat
3.7 Execution 3.7 Yapı uygulaması
3.7.1 Execution Specification 3.7.1 Yapı uygulama şartnamesi
3.7.2 Execution Class 3.7.2 Yapı uygulama sınıfı
3.8 Service Category 3.8 Hizmet kategorisi
3.9 Production Category 3.9 İmalat kategorisi
3.10 Constituent Product 3.10 Bileşen malzemesi mamüller
3.11 Component 3.11 Bileşen
3.11.1 Cold Formed Component 3.11.1 Soğuk şekillendirilmiş bileşen
3.12 Preparation 3.12 Hazırlama
3.13 Design Basis Method Of Erection 3.13 Tasarım esaslı kurulum metodu
3.13.1 Erection Method Statement 3.13.1 Kurulum yönteminin beyanı
3.14 Nonconformity See En Iso 9000 3.14 Uygunsuzluk
3.15 Additional Ndt (Non Destructive Testing) 3.15 İlave tahribatsız deney (NDT)
3.16 Tolerance 3.16 Tolerans
3.16.1 Essential Tolerance 3.16.1 Esas tolerans
3.16.2 Functional Tolerance 3.16.2 Fonksiyonel tolerans
3.16.3 Special Tolerance 3.16.3 Özel tolerans
3.16.4 Manufacturing Tolerance 3.16.4 İmalat toleransı
4 Specifications and documentation 4 Şartnameler ve Dokümantasyon
4.1 Execution Specification 4.1 Yapı uygulama Şartnamesi
4.1.1 General 4.1.1 Genel
4.1.2 Execution classes 4.1.2 Yapı uygulama sınıfları
4.1.3 Preparation grades 4.1.3 Hazırlama dereceleri
4.1.4 Geometrical tolerances 4.1.4 Geometrik toleranslar
4.2 Constructor's documentation 4.2 Yüklenicinin Yazılı Metni (dokümantasyonu)
4.2.1 Quality documentation 4.2.1 Kalite dokümantasyonu
4.2.2 Quality plan 4.2.2 Kalite planı
4.2.3 Safety of the erection works 4.2.3 Montaj işlerinin güvenliği
4.2.4 Execution documentation 4.2.4 Yapı uygulama dokümantasyonu
5 Constituent products 5 Bileşen malzemesi mamüller
5.1 General 5.1 Genel
5.2 Identification, inspection documents and traceability 5.2 Tanıtım, muayene dokümanları ve izlenebilirlik
5.3 Structural steel products 5.3 Yapısal Çelik Mamüller
5.3.1 General 5.3.1 Genel
5.3.2 Thickness tolerances 5.3.2 Kalınlık toleransı
5.3.3 Surface conditions 5.3.3 Yüzey şartları
5.3.4 Special properties 5.3.4 İlave özellikler
5.4 Steel castings 5.4 Çelik dökümler
5.5 Welding consumables 5.5 Kaynak sarf malzemeleri
5.6 Mechanical fasteners 5.6 Mekanik bağlama elemanları
5.6.1 General 5.6.1 Genel
5.6.2 Terminology 5.6.2 Terimler bilgisi
5.6.3 Structural bolting assemblies for non preloaded applications 5.6.3 Ön yüklemesiz uygulamalar için yapısal civatalama takımları
5.6.4 Structural bolting assemblies for preloading 5.6.4 Ön yüklemeli yapısal cıvatalama takımları
5.6.5 Direct tension indicators 5.6.5 Doğrudan gerilme göstergeleri (DTI)
5.6.6 Weather resistant assemblies 5.6.6 Hava şartlarına dirençli cıvatalama takımları
5.6.7 Foundation bolts 5.6.7 Temellerde kullanılan cıvatalar
5.6.8 Locking devices 5.6.8 Kilitleme tertibatları
5.6.9 Washers 5.6.9 Rondelalar
5.6.10 Hot rivets 5.6.10 Sıcak perçinler
5.6.11 Fasteners for thin gauge components 5.6.11 İnce cidarlı bileşenler için bağlama elemanları
5.6.12 Special fasteners 5.6.12 Özel bağlama elemanları
5.6.13 Delivery and identification 5.6.13 Teslimat ve tanıtım
5.7 Studs and shear connectors 5.7 Saplamalar ve kesme yükü taşıyan birleştirme elemanları
5.8 Grouting materials 5.8 Şerbetleme malzemeleri
5.9 Expansion joints for bridges 5.9 Köprüler için genleşme derz elemanları
5.10 High strength cables, rods and terminations 5.10 Yüksek dayanımlı halatlar, çubuklar ve sonlandırma uçları
5.11 Structural bearings 5.11 Yapı mesnetleri
6 Preparation and assembly 6 Hazırlama ve montaj
6.1 General 6.1 Genel
6.2 Identification 6.2 Tanıtım
6.3 Handling and storage 6.3 Taşıma ve depolama
6.4 Cutting 6.4 Kesme
6.4.1 General 6.4.1 Genel
6.4.2 Shearing and nibbling 6.4.2 Makasla veya sürekli zımbalayarak (Nibbling) kesme
6.4.3 Thermal cutting 6.4.3 Isıl kesme
6.4.4 Hardness of free edge surfaces 6.4.4 Kesilen yüzeylerin sertliği
6.5 Shaping 6.5 Şekillendirme
6.5.1 General 6.5.1 Genel
6.5.2 Hot forming 6.5.2 Sıcak şekillendirme
6.5.3 Flame straightening 6.5.3 Alevle doğrultma
6.5.4 Cold forming 6.5.4 Soğuk şekillendirme
6.6 Holing 6.6 Delik açma
6.6.1 Dimensions of holes 6.6.1 Deliklerin boyutları
6.6.2 Tolerances on hole diameter for bolts and pins 6.6.2 Cıvatalar ve pimler için delik çap toleransları
6.6.3 Execution of holing 6.6.3 Delik açılması
6.7 Cut outs 6.7 Keserek çıkarma
6.8 Full contact bearing surfaces 6.8 Tam temaslı mesnet yüzeyleri
6.9 Assembly 6.9 Montaj
6.10 Assembly check 6.10 Montaj kontrolu
7 Welding 7 Kaynak
7.1 General 7.1 Genel
7.2 Welding plan 7.2 Kaynak Planı
7.2.1 Requirements for a welding plan 7.2.1 Kaynak planı için gerekler
7.2.2 Content of a welding plan 7.2.2 Kaynak planının muhteviyatı
7.3 Welding processes 7.3 Kaynak İşlemi
7.4 Qualification of welding procedures and welding personnel 7.4 Kaynak işlemlerinin vasıflandırılması ve kaynakçıların yeterliliği
7.4.1 Qualification of welding procedures 7.4.1 Kaynak işlemlerinin vasıflandırılması
7.4.2 Welders and welding operators 7.4.2 Kaynakçılar ve kaynak operatörleri
7.4.3 Welding coordination 7.4.3 Kaynak kooodinasyonu
7.5 Preparation and execution of welding 7.5 Kaynak ağızı hazırlığı ve kaynak yapılması
7.5.1 Joint preparation 7.5.1 Birleştirme ağız hazırlığı
7.5.2 Storage and handling of welding consumables 7.5.2 Kaynak sarf malzemelerinin saklanması ve taşınması
7.5.3 Weather protection 7.5.3 Hava etkilerinden koruma
7.5.4 Assembly for welding 7.5.4 Parçaların kaynak işlemi için bir araya getirilmesi (alıştırılması)
7.5.5 Preheating 7.5.5 Ön ısıtma
7.5.6 Temporary attachments 7.5.6 Geçici eklemeler
7.5.7 Tack welds 7.5.7 Punto kaynakları
7.5.8 Fillet welds 7.5.8 Köşe kaynak dikişi
7.5.9 Butt welds 7.5.9 Alın kaynak dikişi
7.5.10 Welds on steels with improved atmospheric corrosion resistance 7.5.10 Atmosfer korozyonuna direnci arttrılmış çeliklerin kaynağı
7.5.11 Branch connections 7.5.11 Çapraz bağlantılar
7.5.12 Stud welding 7.5.12 Saplama kaynağı
7.5.13 Slot and plug welds 7.5.13 Yarık ve tıkaç kaynakları
7.5.14 Spot welds for thin gauge components 7.5.14 İnce cidarlı bileşenlerde nokta kaynağı
7.5.15 Other weld types 7.5.15 Diğer kaynak tipleri
7.5.16 Post-weld heat treatment 7.5.16 Kaynak sonrası ısıl işlem
7.5.17 Execution of welding 7.5.17 Kaynağın yapılması
7.5.18 Welding of bridge decks 7.5.18 Köprü tabliyelerinin kaynağı
7.6 Acceptance criteria 7.6 Kabul kriteri
7.7 Welding of stainless steels 7.7 Paslanmaz çeliklerin kaynağı
7.7.1 Amendments to EN 1011-1 requirements 7.7.1 EN 1011-1‘de verilen gereklere ilaveler
7.7.2 Amendments to EN 1011-3 requirements 7.7.2 EN 1011-3 gereklerine ilaveler
7.7.3 Welding dissimilar steels 7.7.3 Farklı tipteki çeliklerle kaynak
8 Mechanical fastening 8 Mekanik bağlama
8.1 General 8.1 Genel
8.2 Use of bolting assemblies 8.2 Cıvata takımlarının kullanılması
8.2.1 General 8.2.1 Genel
8.2.2 Bolts 8.2.2 Cıvatalar
8.2.3 Nuts 8.2.3 Somunlar
8.2.4 Washers 8.2.4 Rondelelar
8.3 Tightening of non-preloaded bolts 8.3 Ön yüklemesiz cıvataların sıkılması
8.4 Preparation of contact surfaces in slip resistant connections 8.4 Kaymaya dirençli bağlantıların temas yüzeylerinin hazırlanması
8.5 Tightening of preloaded bolts 8.5 Ön yüklemeli cıvataların sıkılması
8.5.1 General 8.5.1 Genel
8.5.2 Torque reference values 8.5.2 Tork referans değerleri
8.5.3 Torque method 8.5.3 Tork yöntemi
8.5.4 Combined method 8.5.4 Kombine yöntem
8.5.5 HRC method 8.5.5 HRC yöntemi
8.5.6 Direct tension indicator method 8.5.6 Doğrudan gerilme metodu
8.6 Fit bolts 8.6 Alıştırma cıvataları
8.7 Hot riveting 8.7 Sıcak perçinleme
8.7.1 Rivets 8.7.1 Perçinler
8.7.2 Installation of rivets 8.7.2 Perçinlerin çakılması
8.7.3 Acceptance criteria 8.7.3 Kabul kriterleri
8.8 Fastening of thin gauge components 8.8 İnce cidarlı bileşenlerin bağlanması
8.8.1 General 8.8.1 Genel
8.8.2 Use of self-tapping and self-drilling screws 8.8.2 Deliğini ve dişini kendi açan vidaların kullanılması
8.8.3 Use of blind rivets 8.8.3 Kör perçinlerin kullanılması
8.8.4 Fastening sidelaps 8.8.4 Yan bindirmelerin bağlanması
8.9 Use of special fasteners and fastening methods 8.9 Özel bağlama elemanları ve bağlama yöntemleri
8.10 Galling and seizure of stainless steels 8.10 Paslanmaz çeliklerdeki sürtünme sebepli kusur ve karıncalama
9 Erection 9 Kurulum
9.1 General 9.1 Genel
9.2 Site conditions 9.2 Şantiye şartları
9.3 Erection method 9.3 Kurulum yöntemi
9.3.1 Design basis for the erection method 9.3.1 Tasarım esaslı kurulum yöntemi için tasarım esasları
9.3.2 Constructor's erection method 9.3.2 Yüklenicinin kurulum yöntemi
9.4 Survey 9.4 Ölçme
9.4.1 Reference system 9.4.1 Referans sistemi
9.4.2 Position points 9.4.2 Röper noktaları
9.5 Supports, anchors and bearings 9.5 Payandalar, ankrajlar ve mesnetler
9.5.1 Inspection of supports 9.5.1 Payandaların muayenesi
9.5.2 Setting out and suitability of supports 9.5.2 Payandaların yerleştirilmesi ve uygunluğu
9.5.3 Maintaining suitability of supports 9.5.3 Payandaların bakımı
9.5.4 Temporary supports 9.5.4 Geçici payandalar
9.5.5 Grouting and sealing 9.5.5 Şerbetleme ve sızdırmazlık
9.5.6 Anchoring 9.5.6 Ankraj
9.6 Erection and work at site 9.6 Şantiyedeki kurulum ve işler
9.6.1 Erection drawings 9.6.1 Kurulum teknik resimleri
9.6.2 Marking 9.6.2 İşaretleme
9.6.3 Handling and storage on site 9.6.3 Şantiyede taşıma ve depolama
9.6.4 Trial erection 9.6.4 Deneme kurulumu
9.6.5 Erection methods 9.6.5 Kurulum yöntemleri
10 Surface treatment 10 Yüzey işlemi
10.1 General 10.1 Genel
10.2 Preparation of steel !substrates for paints and related products" 10.2 Boya ve ilgili ürünlerin uygulanabilmesi için çelik yüzeylerin hazırlanması
10.3 Weather resistant steels 10.3 Hava etkilerine dirençli çelikler
10.4 Galvanic coupling 10.4 Galvanik çift
10.5 Galvanizing 10.5 Galvanizleme
10.6 Sealing of spaces 10.6 Hacimlerin sızdırmazlığı
10.7 Surfaces in contact with concrete 10.7 Betonla temas eden yüzeyler
10.8 Inaccessible surfaces 10.8 Ulaşılamaz yüzeyler
10.9 Repairs after cutting or welding 10.9 Kesme veya kaynak işleminden sonraki onarımlar
10.10 Cleaning after erection 10.10 Kurulumdan sonraki temizlik
10.10.1 Cleaning of thin gauge components 10.10.1 İnce cidarlı bileşenlerin temizlenmesi
10.10.2 Cleaning of stainless steels components 10.10.2 Paslanmaz çelik bileşenlerin temizlenmesi
11 Geometrical tolerance 11 Geometrik toleranslar
11.1 Tolerance types 11.1 Tolerans tipleri
11.2 Essential tolerances 11.2 Esas toleranslar
11.2.1 General 11.2.1 Genel
11.2.2 Manufacturing tolerances 11.2.2 İmalat toleransları
11.2.3 Erection tolerances 11.2.3 Kurulum toleransları
11.3 Functional tolerances 11.3 Fonksiyonel toleranslar
11.3.1 General 11.3.1 Genel
11.3.2 Tabulated values 11.3.2 Çizelge halindeki değerler
11.3.3 Alternative criteria 11.3.3 Alternatif kriter
12 Inspection, testing and correction 12 Muayene, deney ve düzeltme
12.1 General 12.1 Genel
12.2 Constituent products and components 12.2 Bileşen malzemesi mamüller ve bileşenler
12.2.1 Constituent products 12.2.1 Bileşen malzemesi mamüller
12.2.2 Components 12.2.2 Bileşenler
12.2.3 Non conforming products 12.2.3 Uygun olmayan mamüller
12.3 Manufacturing: geometrical dimensions of manufactured components 12.3 İmalat: İmal edilmiş bileşenlerin geometrik boyutları
12.4 Welding 12.4 Kaynak
12.4.1 Inspection before and during welding 12.4.1 Kaynak öncesi ve kaynak esnasındaki muayene
12.4.2 Inspection after welding 12.4.2 Kaynak işleminden sonraki muayene
12.4.3 Inspection and testing of welded shear studs for composite steel and concrete structures 12.4.3 Karma (kompozit) çelik ve beton yapılar için kaynaklı kayma saplamalarında yapılan deneyler
12.4.4 Production tests on welding 12.4.4 Kaynaklarda imalat deneyleri
12.5 Mechanical fastening 12.5 Mekanik bağlama
12.5.1 Inspection of non-preloaded bolted connections 12.5.1 Ön yüklemesiz cıvata bağlantılarının muayenesi
12.5.2 Inspection and testing of preloaded bolted connections 12.5.2 Ön yüklemesiz cıvatalarla yapılan birleşimlerin muayenesi ve deneyi
12.5.3 Inspection, testing and repairs of hot rivets 12.5.3 Sıcak perçinlerin muayenesi, deneyi ve onarılması
12.5.4 Inspection of cold formed components and sheeting fastening 12.5.4 Soğuk şekillendirilmiş bileşenler ve bağlanmış saclar
12.5.5 Special fasteners and fastening methods 12.5.5 Özel bağlama elemanları ve bağlama yöntemleri
12.6 Surface treatment and corrosion protection 12.6 Yüzey işlemi ve korozyondan korunma
12.7 Erection 12.7 Kurulum
12.7.1 Inspection of trial erection 12.7.1 Deneme kurulumun muayenesi
12.7.2 Inspection of the erected structure 12.7.2 Kurulumu bitmiş yapının muayenesi
12.7.3 Survey of geometrical position of connection nodes 12.7.3 Bağlantı düğüm noktaların geometrik konumlarının ölçülmesi
12.7.4 Other acceptance tests 12.7.4 Diğer kabul deneyleri
Annex A (normative) Additional information, list of options and requirements related to the execution classes 101 Ek A Uygulama sınıfları ile ilgili ilave bilgiler, isteğe bağlı seçenek listesi ve gerekler
A.1 List of required additional information A.1 Gerekli ilave bilgiler listesi
A.2 List of options A.2 İsteğe bağlı tercihlerin listesi
A.3 Requirements related to the execution classes A.3 Uygulama sınıfı ile ilgili gerekler
Annex B (informative) Guidance for the determination of execution classes 112 Ek B (Bilgi için) - Yapım sınıfının seçilmesi için kılavuz
B.1 Introduction B.1 Giriş
B.2 Governing factors for choice of execution class B.2 Uygulama sınıfının seçilmesinde önceliği olan faktörler
B.2.1 Consequence classes B.2.1 Sonuç sınıfları
B.2.2 Hazards connected with execution and use of the structure B.2.2 Yapı uygulaması ve kulllanılması ile ilgili olan tehlikeler
B.3 Determination of execution classes B.3 Uygulama sınıfının tayini
Annex C (informative) Check-list for the content of a quality plan Ek C (Bilgi için) - Kalite planı muhteviyatı için kontrol listesi
C.1 Introduction C.1 Giriş
C.2 Content C.2 Muhteva
C.2.1 Management C.2.1 Yönetim
C.2.2 Specification review C.2.2 Şartnamenin gözden geçirilmesi
C.2.3 Documentation C.2.3 Dokümantasyon
C.2.4 Inspection and testing procedures C.2.4 Muayene ve deney prosedürleri
Annex D (normative) Geometrical tolerances Ek D Geometrik toleranslar
D.1 Essential tolerances D.1 Esas imalat toleransları
D.1.1 Essential manufacturing tolerances – Welded profiles D.1.1 Esas imalat toleransları- Kaynaklı profiller
D.1.2 Essential manufacturing tolerances – Press braked cold formed profiles D.1.2 Esas imalat toleransları - Abkant presle soğuk şekillendirilmiş profiller
D.1.3 Essential manufacturing tolerances – Flanges of welded profiles D.1.3 Esas imalat toleransları - Kaynaklı profillerin başlıkları
D.1.4 Essential manufacturing tolerances – Flanges of welded box sections D.1.4 Esas imalat toleransları - Kaynaklı kutu profillerin başlıkları
D.1.5 Essential manufacturing tolerances – Web stiffeners of profiles or box sections D.1.5 Esas imalat toleransları - Profillerin veya kutu profillerin gövde takviyeleri
D.1.6 Essential manufacturing tolerances – Stiffened plating D.1.6 Esas imalat toleransları - Takviye edilmiş plakalar
D.1.7 Essential manufacturing tolerances – Cold formed profiled sheets D.1.7 Esas imalat toleransları - Soğuk biçimlendirilerek profil yapılmış saclar
D.1.8 Essential manufacturing tolerances – Fastener holes, notches and cut edges D.1.8 Esas imalat toleransları - Bağlama delikleri, çentikler ve kesilmiş kenarlar
D.1.9 Essential manufacturing tolerances – Cylindrical and conical shells D.1.9 Esas imalat toleransları - Silindirik veya konik kabuklar
D.1.10 Essential manufacturing tolerances – Lattice components D.1.10 Esas imalat toleransları - Kafes bileşenler
D.1.11 Essential erection tolerances – !Columns of single storey buildings" D.1.11 Esas kurulum toleransları - Tek katlı yapıların kolonları
D.1.12 Essential erection tolerances – Multi-storey columns D.1.12 Esas kurulum toleransları - Çok katlı yapı kolonları
D.1.13 Essential erection tolerances – Full contact end bearing D.1.13 Esas kurulum toleransları - Tam temaslı uç mesnetleri
D.1.14 Essential erection tolerances – Towers and masts D.1.14 Esas kurulum toleransları - Kule ve direkler
D.1.15 Essential erection tolerances – Beams subject to bending and components subject to compression D.1.15 Esas kurulum toleransları - Eğilmeye maruz kirişler ve basınca maruz bileşenler
D.2 Functional tolerances D.2 Fonsiyonel toleranslar
D.2.1 Functional manufacturing tolerances – Welded profiles D.2.1 Fonksiyonel imalat toleransları - Kaynaklı profiller
D.2.2 Functional manufacturing tolerances – Press braked cold formed profiles D.2.2 Fonksiyonel imalat toleransları - Abkant presle soğuk şekillendirilmiş profiller
D.2.3 Functional manufacturing tolerances – Flanges of welded profiles D.2.3 Fonksiyonel imalat toleransları - Kaynakli kutu profillerin başlıkları
D.2.4 Functional manufacturing tolerances – Welded box sections D.2.4 Fonksiyonel imalat toleransları - Kaynaklı kutu profilleri
D.2.5 Functional manufacturing tolerances – Webs of welded profiles or box sections D.2.5 Fonksiyonel imalat toleransları - Kaynaklı profillerin veya kutu profillerin kaynaklanmış gövdeleri
D.2.6 Functional manufacturing tolerances – Web stiffeners of welded profiles or box sections D.2.6 Fonksiyonel imalat toleransları - Kaynaklı profillerin veya kutu profillerin takviyeleri
D.2.7 Functional manufacturing tolerances – Components D.2.7 Fonksiyonel imalat toleransları - Bileşenler
D.2.8 Functional manufacturing tolerances – Fastener holes, notches and cut edges D.2.8 Fonksiyonel imalat toleransları - Bağlama delikleri, çentikler ve kesilmiş kenarlar
D.2.9 Functional manufacturing tolerances – Column splices and baseplates D.2.9 Fonksiyonel imalat toleransları - Kolon bindirmeleri ve taban plakaları
D.2.10 Functional manufacturing tolerances – Lattice components D.2.10 Fonksiyonel imalat toleransları - Kafes bileşenler
D.2.11 Functional manufacturing tolerances – Stiffened plating D.2.11 Fonksiyonel imalat toleransları - Takviyeli plakalar
D.2.12 Functional manufacturing tolerances – Towers and masts D.2.12 Fonksiyonel imalat toleransları - Kuleler ve direkler
D.2.13 Functional manufacturing tolerances – Cold formed profiled sheets D.2.13 Fonksiyonel imalat toleransları - Soğuk biçimlendirme ile profillendirilmiş yapılmış saclar
D.2.14 Functional manufacturing tolerances – Bridge decks D.2.14 Fonksiyonel imalat toleransları - Köprü tabliyeleri
D.2.15 Functional erection tolerances – Bridges D.2.15 Fonksiyonel kurulum toleransları - Köprüler
D.2.16 Functional erection tolerances – Bridge decks (sheet 1/3) D.2.16 Fonksiyonel kurulum toleransları - Köprüler tabliyeleri (sayfa 1/3)
D.2.17 Functional erection tolerances – Bridge decks(sheet 2/3) D.2.17 Fonksiyonel kurulum toleransları - Köprü tabliyeleri (sayfa 2/3)
D.2.18 Functional erection tolerances – Bridges decks (sheet 3/3) D.2.18 Fonksiyonel kurulum toleransları - Köprü tabliyeleri (sayfa 3/3)
D.2.19 Functional manufacturing and erection tolerances – Crane beams and rails D.2.19 Fonksiyonel imalat ve kurulum toleransları - Kren kirişleri ve raylar
D.2.20 Functional tolerances – Concrete foundations and supports D.2.20 Fonksiyonel toleranslar - Beton temeller ve mesnetler
D.2.21 Functional erection tolerances – Crane runways D.2.21 Fonksiyonel kurulum toleransları - Krenin yürüdüğü rayı
D.2.22 Functional erection tolerances – Positions of columns D.2.22 Fonksiyonel kurulum toleransları - Kolonların konumları
D.2.23 Functional erection tolerances – !Columns of single storey buildings" D.2.23 Fonksiyonel kurulum toleransları - Tek katlı binaların kolonları
D.2.24 Functional erection tolerances – Multi-storey columns D.2.24 Fonksiyonel kurulum toleransları - Çok katlı yapı kolonları
D.2.25 Functional erection tolerances – Buildings D.2.25 Fonksiyonel kurulum toleransları- Yapılar
D.2.26 Functional erection tolerances – Beams in buildings D.2.26 Fonksiyonel kurulum toleransları- Yapılardaki kirişler
D.2.27 Functional erection tolerances - Roof sheeting designed as a stressed-skin D.2.27 Fonksiyonel kurulum toleransları - Cidarının gerilim altında olarak tasarımlandığı çatı kaplama levhaları
D.2.28 Functional erection tolerances - Profiled steel sheeting D.2.28 Fonksiyonel kurulum toleransları - Profil yapılmış saclar
Annex E (informative) Welded joints in hollow sections Ek E (Bilgi için) - İçi boş profillerin kaynaklı birleşmeleri
E.1 General E.1 Genel
E.2 Guidance for start and stop positions E.2 Başlama ve bitme konumları için kılavuz
E.3 Preparation of joint faces E.3 Birleşme ağzı hazırlaması
E.4 Assembly for welding E.4 Kaynak için montaj
E.5 Fillet welded joints E.5 Köşe kaynaklı birleşmeler
Annex F (normative) Corrosion protection Ek F Korozyondan Korunma
F.1 General F.1 Genel
F.1.1 Field of application F.1.1 Uygulama alanı
F.1.2 Performance specification F.1.2 Performans şartnamesi
F.1.3 Prescriptive requirements F.1.3 Yerleşik gerekler
F.1.4 Work method F.1.4 Çalışma yöntemi
F.2 Surface preparation of carbon steels F.2 Karbon çeliklerinin yüzeylerinin hazırlanması
F.2.1 Surface preparation of carbon steels prior to painting and metal spraying F.2.1 Karbon çeliklerinin boyanma ve metal püskürtme işleminden önce yüzeylerinin hazırlanması
F.2.2 Surface preparation of carbon steels prior to galvanizing F.2.2 Karbon çeliğinin galvanizlenmeden önce yüzeyinin hazırlanması
F.3 Welds and surfaces for welding F.3 Kaynaklar ve kaynak dikişleri için yüzeyler
F.4 Surfaces in preloaded connections F.4 Ön yüklemeli bağlantıların yüzeyleri
F.5 Preparation of fasteners F.5 Bağlama elemanlarının hazırlanması
F.6 Coating methods F.6 Kaplama yöntemleri
F.6.1 Painting F.6.1 Boyama
F.6.2 Metal spraying F.6.2 Metal püskürtme
F.6.3 Galvanizing F.6.3 Galvanizleme
F.7 Inspection and checking F.7 Muayene ve kontrol
F.7.1 General F.7.1 Genel
F.7.2 Routine checking F.7.2 Rutin kontrol
F.7.3 Reference areas F.7.3 Referans alanları
F.7.4 Galvanized components F.7.4 Galvanizlenmiş bileşenler
Annex G (normative) Test to determine slip factor Ek G Kayma faktörünün tayini deneyi
G.1 General G.1 Genel
G.2 Significant variables G.2 Önemli değişkenler
G.3 Test specimens G.3 Deney numuneleri
G.4 Slip test procedure and evaluation of results G.4 Kayma deney prosedürü ve sonuçların değerlendirilmesi
G.5 Extended creep test procedure and evaluation G.5 Gelişmiş sünme deneyi ve değerlendirme
G.6 Test results G.6 Deney sonuçları
Annex H (normative) Calibration test for preloaded bolts under site conditions Ek H Ön yüklemeli cıvataların şantiye şartlarında kalibrasyon deneyi
H.1 Scope H.1 Kapsam
H.2 Symbols and units H.2 Semboller ve birimler
H.3 Principle of the test H.3 Deney prensibi
H.4 Test apparatus H.4 Deney cihazı
H.5 Test assemblies H.5 Denenecek takımlar
H.6 Test set up H.6 Deney tertibatı
H.7 Test procedure H.7 Deneyi işlemi
H.8 Evaluation of test results H.8 Deney sonuçlarının değerlendirilmesi
H.9 Test report H.9 Deney raporu
Annex J (normative) Use of compressible washer-type direct tension indicators Ek J Sıkıştırılabilir rondela tipi doğrudan gerilme göstergelerinin kullanılması
J.1 General J.1 Genel
J.2 Fitting J.2 Yerleştirilmesi
J.3 Checking J.3 Kontrol
Annex K (informative) Hexagon injection bolts Ek K (Bilgi için) - Altıköşe başlı enjeksiyon cıvataları
K.1 General K.1 Genel
K.2 Hole sizes K.2 Delik ölçüleri
K.3 Bolts K.3 Cıvatalar
K.4 Washers K.4 Rondelelar
K.5 Nuts K.5 Somunlar
K.6 Resin K.6 Reçine
K.7 Tightening K.7 Sıkma
K.8 Installation K.8 Montaj
Annex L (informative) Guide to flow diagram for development and use of a WPS EK L (Bilgi için) - Kaynak Prosedür Şartnamesinin (WPS) geliştirilmesi ve kullanılması için akış diyagramı
Annex M (normative) Sequential method for fasteners inspection Ek M Bağlama elemanlarının muayenesi için ardaşık metod
M.1 General M.1 Genel
M.2 Application M.2 Uygulama

Bu site tamamen İlker Ergün'ün kendi çalışmaları ile oluşturulmuştur.
Eğer sizinde EN 1090 standardı ile ilgili çalışmalarınız var ise lütfen iletiniz.
Çalışmalarınızı sitede paylaşmak için lüften iletişime geçiniz.

Bu site yalnızca referans olmak ve bilgi vermek amacındadır.
Eğer EN 1090 standardına uygun imalat yapıyorsanız bu standardı satın almanız gerekmektedir.
Lütfen TSE sitesinden standardı sipariş ediniz.

This site provides only information about EN 1090 standard.
If you or your company manufacture goods according to this standard, you have to purchase this standard.
Please call TSE or BSI to order.

Bu sitede yayınlanan hiçbir makale / yazı / bilgi için site sahibi ve yazarları sorumlu tutulamaz.

Sitedeki bilgilere erişim sağlayarak bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.
Lütfen Kullanım Koşullarını okuyunuz.

Bu siteleri kiralayabilir ya da satın alabilirsiniz.

www.en1090-2.org, www.wpsturkiye.com, www.wpsturkey.com, www.kaynakboyakontrol.com, www.paintweldinginspector.com, www.en1090belgelendirme.com, www.en1090certification.com
adreslerini kendi işleriniz için kullanmak isterseniz, bu siteleri kiralayabilir ya da satın alabilirsiniz.

Internet aramalarında ilk sırada olmak istiyorsanız bize ulaşın.

info@en1090-2.org

İlker Ergün
Back to top